ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINING PROFESSIONEEL FILMEN MET DE SMARTPHONE

1. Organisatie/Werkwijze

Alle trainingen worden onder regie van Patrick Bus uitgevoerd.

2.  Geheimhouding

Patrick Bus garandeert dat hij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

3. Kwaliteit

Patrick Bus staat garant voor het kwaliteitsniveau van zijn trainingen. Vindt u de training niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u via een geschreven e-mail dit laten weten en krijgt u na overleg uw geld terug, mits u belooft geen negatieve recensies te schrijven op sociale media.

4. Uitvoering

De trainingsdata worden van te voren vastgesteld. Hier kunt u zich op inschrijven. Na betaling ben u ook daadwerkelijk ingeschreven. U krijgt tot uiterlijk 2 weken van te voren de precieze lokatie. Dit in verband met aantal inschrijvingen en benodigde ruimte. Mochten er minder dan 8 inschrijvingen zijn dan kan Patrick ervoor kiezen om de training te annuleren. Dit hoort u maximaal 2 weken van te voren. U krijgt uiteraard dan uw geld teruggestort binnen 2 weken of u kunt kiezen voor een andere datum van deelname.

 

5. Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer en drinken en eten, voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld.

6. Facturering en Betaling

Betaling geschiedt voor aanvang van de training. Wanneer de betaling niet 2 weken voor aanvang training binnen is, wordt de reservering geannuleerd.

7. Annulering

U kunt een training annuleren met gehele teruggave van geldbedrag tot 14 dagen voor de training. Daarna is er geen teruggave meer mogelijk.

8. Schade

Schade aan gebruikte apparatuur van Patrick Bus door u veroorzaakt of schade aan de locatie waar de training zich plaatsvindt wordt op u verhaald.

9. Intellectuele eigendom

Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Patrick Bus in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Patrick Bus

 

10. Aansprakelijkheid

Patrick Bus is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.